Vi ser tilbage på Canada

Canada i bakspejlet

Efter at have lagt vores hjem, hverdag, venner og familie bag os for at indtage resten af verden og for i en periode at kunne kalde os selv for ”rejsende”, har vi rundet 40 dage på farten og under vejs gjort os lidt observationer på mennesker, landskab, kultur og natur.

Hvis du har fulgt os fra rejsens start, vil du nok kunne huske, hvordan vi lagde ud med et rodet bilkøb, som heldigvis åbnede vores øjne for en af de mest markante sider ved det canadiske folkefærd. Vores første observation er ”de flinke canadiere”.

Som dansker er vi vant til ofte at passe os selv; især i det offentlige rum.  I Canada har vi mange gange været nødt til at spørge om hjælp om det ene eller det andet, og hver gang, uden undtagelse, er vi blevet glædeligt overraskede af en oprigtig hjælpsomhed samt vilje til at sætte større ting i gang for at hjælpe vidt fremmede. Ikke én gang har vi oplevet, at folk ikke har haft tid til at stoppe op og gøre deres bedste eller ringe til en bekendt, der måske har kunne hjælpe os.

På færgen fik vi i 45 minutter gode råd af Gord, der helt af sig selv gav sig til at dele ud af hans hemmelige yndlingssteder.
På parkeringspladsen foran et supermarked fik vi renset vores batteri, tilpasset og strammet skruer af en mand, vi aldrig fik navnet på – vi havde blot åbnet motorhjælmen. Samme sted fik vi helt gratis hentet vores bil, som blev fragtet til et værksted, hvor vi over tre dage fik gode råd og vejledning samt reparationer til latterligt billige penge.
På en rasteplads udviklede et forsigtigt ”do you know anything about cars?” sig til et halv times Mazda-foredrag.
Eksemplerne er utallige, og med til at få os til at smile, når vi tænker tilbage på de fantastiske mennesker, vi mødte undervejs på vores rejse gennem det vestlige Canada.

National sammenhængskraft?
Vi har adskillige gange talt om, hvad der gør en canadier til en canadier. I Vancouver så vi flere asiatisk udseende mennesker end europæiske og ubehagelige mængder af hjemløse. På bøhlandet blev vi paf af mængden af fordrukne indianere, der uden holdepunkter i livet vælter rundt som de værste stereotype grønlændere i København – intet svar på spørgsmålet. Igen og igen er samtalen endt med en lang tænkepause, og så et ”hmm, det finder vi jo nok ud af”.
Efterhånden blev det klart for os, at vi måske aldrig ville finde ud af det. I hvert fald ikke i en tydelig definition. Vi talte med mange canadiere om det, og de gjorde det klart, at folk generelt har svært ved at definere, hvem de er som nation. I et land, hvor historien først for alvor starter i 1800-tallet, og som er sammensat af folk fra hele verden, er det måske ikke så mærkeligt.

Lad os alligevel forsøge at beskrive en canadier; det vil lyde i retning af, at de er venlige ud over alle grænser, hjælpsomme i en ekstrem grad, interesserede i deres omverden og resten af verden, naturelskende, klar på en god snak om vind og vejr –kort sagt: oprigtigt gode mennesker med varme hjerter.

 Canada anbefalinger
Hvis du har en lille drøm om en gang selv at køre gennem Canada – om det så er i et luksus mobilehome eller som os på et totalt skrabet budget med telt, soveposer og trangiakøkken, har vi udvalgt fire steder, vi synes, du skal unde dig selv at besøge:

Cape Scott Provincial park:
Tag alle dine forestillinger om Canada og vend dem på hovedet – regnskov og junglestemning, øde hvide sandstrande med cast-away tema, ingen andre mennesker på stierne. Bjørne, ulve og pumaer der lurer i skoven, hvaler, sæler og spækhuggere, der boltrer sig i det kolde Stillehav. Luk øjnene og hør, hvordan bølgerne rammer stranden. Vi kan ikke andet end at anbefale dette lille, lækre sted i det nord-vestlige hjørne af Vancouver Island meget højt.

Garibaldi Provincial Park:
Selvom parken kun er omkring en times kørsel fra Vancouver, kan man med en overnatning, og et tidligt vækkeur, slippe for de naturhungrende bymennesker, der især i weekenderne bruger parken som legeplads. Her får man turkisblå gletsjersøer med sneklædte bjerge som baggrund samt en forsmag på det canadiske dyreliv. Der er utallige spor og stier, man kan følge, og kun trangen til at se det næste smukke naturområde får til sidst en til at pakke teltet sammen og vandre tilbage til parkeringspladsen.

Drumheller Dinosauer Provincial Park:
For mange millioner år siden trivedes enorme dinosaurer på de nu øde præriesletter. Dengang var området præget af tropiske forhold, og dannede levegrundlag for utrolige væsner. Siden da er de endt langt under vores fødder, men netop her i Dinosaur Provincial Park har en dyb kløft givet adgang til enorme mængder af fossiler og forsteninger, som man få at se på et af verdens største (og bedste, er vi overbevidste om) dinosauremuseer, der ligger netop her. Museet bruger et hav af virkemidler og er ren forkælelse for fantasien – man kan ikke undgå at leve sig ind i den fascinerende fortidsverden.

Waterton National Park:
Til venstre for os ruller den øde prærie sig mod horisonten, insisterende på at den vil hele vejen til østkysten. Til højre rejser de forrevne, sneklædte bjerge sig. Som en mur skyder de op af den flade prærie, og markerer det dramatiske skæl kaldet “Continental Divide”. Parken er besøgt af langt færre end Canadas andre populære parker, og alene derfor er det skønt at besøge den. Dyrelivet er i særklasse, og bjergene byder på endeløse muligheder for vandring og andre udendørsaktiviteter.

______________________________

Looking back on Canada

After saying goodbye to our home, friends and family to see the world and for a period to be able to call ourselves “travelers ” , we’ve rounded 40 days on the road and along the way made ​​us some observations on people , landscape, culture and nature.
If you have followed us from the beginning of the trip, you will probably remember how we started out with a messy car buy who happily opened our eyes to one of the most striking aspects of the Canadian people. Our first observation is ” the nice Canadians ” .

As a Dane, we are used to mind our own business, especially in public spaces. Many times In Canada we had to ask for help, and every time, without exception, we have been pleasantly surprised by a sincere helpfulness and willingness to help two strangers. Not once have we experienced that people didn’t take there time to stop and help or call a friend who might be able to help us.

At the ferry we got a 45 minutes advice from Gord that shared his secret favorite places.
In the parking lot in front of a supermarket a random man, cleaned our car battery and tightened some screws  – we had just opened the hood. At the same place our car was pick op for free by a mechanic, who fixed it gave us good advice and guidance, for a very low prices.
At a rest area a “do you know anything about cars ? ” developed into a half hour Mazda lectures.

We have many examples, and it make us smile when we think of the amazing people we met along the way on our trip through western Canada .

Who is the canadian?

We have repeatedly talked about ‘what makes a Canadian a Canadian’. In Vancouver we saw more Asian-looking people than European-looking and ALOT of homeless. We were shocked by the amount of drunken native americans who most of all looked like the worst stereotype of Greenlanders in Copenhagen – no answer to the question..
Gradually it became clear to us that we might never find out. At least not in an obvious definition. We spoke to many Canadians about it and they made it clear that people generally find it difficult to define who they are as a nation. In a country where the history starts in the early 1800s , and people come from all over the world, it is perhaps not a surprise.
Nevertheless, let us try to describe a Canadian, it will someway like, extremely friendly and helpful, interested in their surroundings and the rest of the world, nature-loving, ready for a good talk about wind and weather in short: truly good people with warm hearts .

Canada recommendations

If you have a dream about driving through Canada – whether it’s in a luxury mobile home or like us on a total shoestring with a tent and sleeping bags, we have selected four places we think it worth visiting:

Cape Scott Provincial Park :
Take all your ideas about Canada and turn them upside down – rainforest and jungle atmosphere, deserted white sandy beaches with cast -away theme, no other people on the trails. Bears, wolves and mountain lions lurking in the forest, whales, seals and killer whales swimming around in the cold Pacific Ocean. Close your eyes and listen to how the waves hitting the beach. We can not help but recommend this small, delicious place in the north-western corner of Vancouver Island.

Garibaldi Provincial Park:
Although the park is only about an hour drive from Vancouver, you can – if you go early in the day, and in the middle of the week – get rid of the natural -hungry city people that particularly in weekends use the park as a playground. Here you get turquoise glacial lakes with snow-capped mountains as a backdrop and a foretaste of the Canadian wildlife. There are numerous trails and paths to follow, and only the desire to see the next beautiful natural area is finally what makes you repack the tent and hike back to the parking lot.

Drumheller dinosaurs Provincial Park:
Millions of years ago huge dinosaurs wandered around the now desolate prairie plains. At that time the area was characterized by tropical conditions, and formed the basis of life for incredible creatures. Since then they ended up far below our feet, but right here in Dinosaur Provincial Park a deep canyon has given access to huge amounts of fossils that you get to see one of the world’s largest (and best , we are aware of ) dinosaur museums , located in Drumheller. The museum uses many features and is a real treat for the imagination – you can not help but being fascinated by the past of the world.

Waterton National Park:
To the left rolls the desolate prairie, insisting that it want to go all the way to the east coast. To the right  snow-capped mountains stand as a wall shooting up from the flat prairie, and marks the dramatic scales called ” Continental Divide ” . The park is visited by fewer than Canada’s other popular parks, and for that reason alone, it’s nice to visit it. You find a lot of wildlife and the mountains offer endless opportunities for hiking and other outdoor activities.

Dette indlæg blev udgivet i Rejsehistorier / Travel stories. Bogmærk permalinket.

2 svar til Vi ser tilbage på Canada

  1. interessant vinkel på den Canadiske identitet. Meget lig min oplevelse da jeg tilbragte et udvekslings-semester i Canada. Min oplevelse var dog også, at der er én ting, der i hvert fald binder Canadiere sammen – og det er, at de IKKE er amerikanere. Som jeg husker det, var det en meget stor del af deres identitetsfølelse at være mere “nede på jorden” og pragmatiske end deres broderfolk på den anden side af grænsen.

  2. Birgitte Høxbroe siger:

    Ser først dette afsnit nu, da vi har været bortrejst. Spændende læsning! Jeg var ikke klar over at menneskene i Canada har problemer med deres identitet, troede mere det var amerikanerne. Og Thomas – jeg lærer dig at kende fra en hel nye side: Som fantastisk fotograf og filminstruktør, som forfatter med en utrolig fin evne til at udtrykke sig…. det må være noget du har arvet fra min bror, øhhh din far. Du har evnerne til en hel ny karriere! . Fortsat god tur 🙂
    Knus Gitte

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s